algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1.1 “Opdrachtgever”: de natuurlijke of rechtspersoon die met CtrlOnline v.o.f. een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
1.2 “CtrlOnline”: CtrlOnline v.o.f. gevestigd te Zandvoort, ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer 34385837
Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, afspraken, overeenkomsten, leveringen en andere activiteiten die door of in naam van CtrlOnline worden uitgevoerd.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan CtrlOnline derden inschakelt.
2.3 De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk voorzover zulks voorafgaand aan het aangaan van overeenkomsten expliciet en schriftelijk door CtrlOnline is aangegeven.
2.5 Ingeval van vernietiging van één of meer van de artikelen uit deze algemene voorwaarden, blijven de overige artikelen onverminderd van kracht.
Artikel 3: Offertes
3.1 Alle offertes van CtrlOnline zijn vrijblijvend, tenzij – en dan slechts voor zover – door CtrlOnline schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2 Het ondertekenen van een door CtrlOnline uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met CtrlOnline.
3.3 Alle offertes zijn 30 dagen, tenzij anders aangegeven. CtrlOnline is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Indien de aanvaarding na 30 dagen plaatsvindt, heeft CtrlOnline het recht de uitvoeringstermijn of bedragen aan te passen.
3.4 Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten van de offerte in rekening worden gebracht.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.6 Alle door CtrlOnline vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
3.7 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: indien opdrachtgever binnen dertig dagen de offerte van CtrlOnline schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd.
3.8 Een samengestelde prijsopgave verplicht CtrlOnline niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Artikel 4: Extra werkzaamheden
4.1 CtrlOnline heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in het goedgekeurde projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden. CtrlOnline is niet verplicht eventuele wijzigingen, aanvullingen en/of correcties door te voeren.
4.2 CtrlOnline heeft het recht extra aanvullingen, testen, besprekingen en/of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever, in rekening te brengen.
Artikel 5: Uitvoering
5.1 CtrlOnline zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. CtrlOnline zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten. CtrlOnline kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.
5.2 Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CtrlOnline het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit geschiedt in overleg met Opdrachtgever.
5.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CtrlOnline aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CtrlOnline worden verstrekt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte gegevens. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de CtrlOnline zijn verstrekt, heeft CtrlOnline het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.4 Opdrachtgever staat jegens CtrlOnline er voor in dat de inhoud van het openbaar te maken c.q. te verveelvoudigen materiaal niet strafbaar is, niet onrechtmatig is jegens derden en niet anderszins in strijd is met de Nederlandse of andere toepasselijke wetgeving of regelgeving en niet in strijd is met de van tijd tot tijd geldende Nederlandse Reclamecode en eventuele andere toepasselijke specifieke reclamenormen. Voor wat betreft de schending van intellectuele eigendomsrechten van derden, staat Opdrachtgever enkel in voor de door of zijdens haar verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens. CtrlOnline heeft het recht een opdracht alsnog te weigeren, danwel de overeenkomst te beëindigen als naar het oordeel van CtrlOnline het materiaal aan deze eisen niet voldoet danwel daarover gerede twijfel bestaat.
5.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan CtrlOnline de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de daarbij behorende facturen heeft betaald.
Artikel 6: Voltooiing
6.1 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn, tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 Indien CtrlOnline verwacht een termijn niet te zullen halen, zal CtrlOnline opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
Artikel 7: Wijziging
7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. CtrlOnline zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
7.3 Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, is CtrlOnline gerechtigd de kosten hiervan bij Opdrachtgever in rekening te brengen. CtrlOnline zal Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
7.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal CtrlOnline daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
7.5 In afwijking van lid 3 zal CtrlOnline geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
Artikel 8: Honorarium
8.1 Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief btw, reisuren, reis-en verblijfkosten.
8.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van CtrlOnline, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
8.3 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zullen de verrichte werkzaamheden of geleverde diensten maandelijks in rekening worden gebracht.
8.4 Prijzen zijn onder meer gebaseerd op ten tijde van de opgave of totstandkoming van de overeenkomst of offerte geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies etc. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomst en voor de voltooiing van de dienstverlening of levering, wijzigingen in deze of andere prijsbepalende factoren mochten voordoen, heeft CtrlOnline het recht de door haar gehanteerde prijzen aan te passen en aan Opdrachtgever te factureren indien minimaal 3 maanden zijn verstreken sinds de ingangsdatum van de overeenkomst.
Artikel 9: Geheimhouding
9.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, concepten, formats of ideeën die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Concepten, formats en ideeën worden te allen tijde als vertrouwelijk aangemerkt.
9.2 CtrlOnline behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.
9.3 De (persoons-)gegevens die via de sites van CtrlOnline aan CtrlOnline worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
9.4 Opdrachtgever geeft bij deze toestemming aan CtrlOnline zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van CtrlOnline welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat zowel account- als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor CtrlOnline en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij CtrlOnline hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
Artikel 10 Exclusiviteit
10.1 Opdrachtgever verleent aan CtrlOnline voor de duur van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusieve recht de toegewezen opdracht te vervullen.
Artikel 11: Intellectueel eigendom
11.1 De auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten op alle met betrekking tot de door CtrlOnline verleende diensten en op alle krachtens de overeenkomst door CtrlOnline ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde goederen, rusten bij CtrlOnline. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.
11.2 Alle door CtrlOnline verstrekte stukken, zoals (digitale) rapporten, concepten, monitors, scans, checklisten, adviezen, formats, presentaties, ontwerpen, schetsen, software, applicaties, introductiepagina’s etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van CtrlOnline openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede begrepen het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door CtrlOnline en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard of het doel van de overeenkomst met CtrlOnline.
11.3 Alle door CtrlOnline geleverde stukken ter vervulling van de opdracht, zoals documenten, rapportages en geoptimaliseerde pagina’s, blijven eigendom van CtrlOnline. Na afloop of opzegging van het contract kan CtrlOnline Opdrachtgever verzoeken documenten, rapportages, geleverde geoptimaliseerde pagina’s en adviezen van haar website te verwijderen of aan haar retour te zenden.
11.4 CtrlOnline behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
11.5 Opdrachtgever vrijwaart CtrlOnline voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de aan CtrlOnline door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens. Hierbij geldt dat tussen partijen zal gelden dat digitale beelden van netwerken van derden niet aan Opdrachtgever toebehoren, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever.
Artikel 12: Contractsduur en opzegging
12.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
12.2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.
12.3 CtrlOnline kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. CtrlOnline zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij CtrlOnline ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die CtrlOnline vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.4 Indien de Opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, om wat voor reden dan ook, zal, indien CtrlOnline met deze ontbinding instemt, 75% van de orderprijs (exclusief btw) als annuleringskosten in rekening brengen, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.
Artikel 13: Betaling
13.1 Betaling van facturen geschiedt door de Opdrachtgever binnen 14 dagen na de op de betreffende factuur aangegeven factuurdatum, tenzij CtrlOnline expliciet in de betreffende factuur een andere betalingstermijn aan de Opdrachtgever heeft aangegeven.
13.2 Betaling van facturen door de Opdrachtgever geschiedt zonder verrekening, aftrek, compensatie en/of opschorting uit welken hoofde dan ook, tenzij CtrlOnline de opdrachtgever daarvoor expliciet en schriftelijk toestemming heeft gegeven.
13.3 Na het verstrijken van deze fatale betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie nodig is in verzuim; Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
13.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zullen de vorderingen van CtrlOnline en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens CtrlOnline onmiddellijk opeisbaar zijn.
13.5 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
13.6 Indien niet binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur een schriftelijk protest is ingediend, zal het op de factuur gespecificeerde bedrag zijn goedgekeurd door Opdrachtgever.
13.7 Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. CtrlOnline is gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ten bedrage van 15% van het uitstaande bedrag, met een minimum van € 250 exclusief btw onverminderd haar recht om van Opdrachtgever de volledige incassokosten te vorderen.
13.8 CtrlOnline is niet gehouden tot enige prestatie zolang Opdrachtgever in verzuim is. CtrlOnline heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik er van te beperken indien Opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting jegens CtrlOnline niet nakomt– na hierop geattendeerd en gesommeerd te zijn door CtrlOnline dan wel Opdrachtgever in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. CtrlOnline zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennisstellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van CtrlOnline kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buiten gebruikstelling bestaan. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien Opdrachtgever binnen een door CtrlOnline gestelde termijn zijn verplichting is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot € 100,00 exclusief btw.
Artikel 14: Aansprakelijkheid
14.1 Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van CtrlOnline is CtrlOnline niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever of enige derde mocht lijden tengevolge van tekortkomingen van CtrlOnline of van haar ondergeschikten of van door haar ingeschakelde derden, opzet of grove schuld van door haar ingeschakelde derden uitdrukkelijk niet hieronder begrepen.
14.2 CtrlOnline is nimmer aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever ontstaan door:
a) fouten in door Opdrachtgever verstrekte adviezen, materialen en/of geautomatiseerde bestanden;
b) het niet meer en/of niet tijdig beschikbaar zijn zijdens Opdrachtgever van de door haar te verstrekken gegevens en haar rapportages, content bronnen, foto’s, of (deep) links op het moment van (live-datum) lancering;
c) door of zijdens Opdrachtgever verstrekte foto’s, teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever;
d) voor de inhoud van advertenties of publicaties van andere Opdrachtgevers of auteurs of derden in dezelfde of een andere editie, rubriek en/of elders in de elektronische servicedienst, welke afbreuk mocht doen aan het door Opdrachtgever beoogde doel van zijn of haar publicatie;
e) schending door Opdrachtgever van haar in de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden genoemde verplichtingen, garanties of verklaringen.
14.3 CtrlOnline is nimmer aansprakelijk wanneer een website een bepaalde positie in een zoekmachine niet haalt. Garantie kan CtrlOnline niet geven, mede gezien het feit dat zoekmachines frequent hun zoek-algoritmes periodiek en onaangekondigd aanpassen en als gevolg hiervan een behaalde gewenste positie ernstig kan zakken in zoekmachineresultaten. CtrlOnline vermijdt illegale toepassingen om hoge posities in zoekmachines te realiseren.
14.4 Indien – met inachtneming van de vorige leden – CtrlOnline aansprakelijk is voor schade die Opdrachtgever heeft geleden, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Ingeval van overeenkomsten met een duur langer dan drie maanden, is de hoogte van het door CtrlOnline te betalen schadebedrag beperkt tot de geldelijke waarde van maximaal drie maanden van deze overeenkomst. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade, waaronder gederfde winsten, stagnatieschade, reputatieschade of bedrijfschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
14.5 Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door de Opdrachtgever duidelijk gespecificeerd bij de CtrlOnline schriftelijk te zijn ingediend binnen 14 dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan. Aanspraken of schade die niet binnen deze termijn zijn gemeld, komen niet meer voor behandeling c.q. vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van Opdrachtgever jegens CtrlOnline na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag dat de relevante verplichting uit de overeenkomst opeisbaar wordt c.q. de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond.
14.6 De Opdrachtgever vrijwaart CtrlOnline ter zake van aansprakelijkheid jegens derden met betrekking tot schade van welke aard ook, uit hoofde van schending door de Opdrachtgever van de in de overeenkomst en in deze Algemene Voorwaarden genoemde verplichtingen of garanties of verklaringen van Opdrachtgever, en zij zal CtrlOnline volledig schadeloos stellen, met inbegrip van vergoeding van volledige door CtrlOnline te maken kosten van juridische bijstand.
14.7 Verstrekt advies door CtrlOnline wordt naar beste kennis van zaken gegeven. CtrlOnline aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor gegeven adviezen. Verstrekt advies ontheft Opdrachtgever nimmer van de verplichting eigen onderzoek te verrichten naar de geschiktheid van de te leveren zaken, en/of te verrichten diensten voor het beoogde doel.
14.8 CtrlOnline kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van welk bestand dan ook dat door Opdrachtgever of derden op het internet wordt geplaatst. Ook kan CtrlOnline niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen welke kunnen ontstaan door het bekijken of uitvoeren van een bestand door de Opdrachtgever. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om kwetsende, discriminerende of aanstootgevende teksten van het internet te verwijderen en in voorkomende gevallen aangifte te doen bij de betreffende overheidsinstanties. Bij herhaalde overtreding behouden wij ons, zo lang dit juridisch mogelijk is, het recht voor de Opdrachtgever van het internet af te sluiten.
Artikel 15: Overmacht
15.1 CtrlOnline is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Van overmacht aan de zijde van CtrlOnline is sprake, indien CtrlOnline na het afsluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting (veroorzaakt door familieomstandigheden, ziekte, arbeidsongeschiktheid of overlijden van een der vennoten), uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van CtrlOnline als bij derden van wie CtrlOnline de ter uitvoering van de benodigde zaken moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van CtrlOnline ontstaan.
15.2 In geval van overmacht is CtrlOnline gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de (plaatsings)opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is CtrlOnline gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.
15.3 Indien CtrlOnline bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 16: Overdracht, wijzigingen en aanvullingen van de overeenkomst
16.1 Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit de overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij. Wijzigingen en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien tussen partijen schriftelijk overeengekomen.
Artikel 17: Bevoegde rechter en toepasselijk recht
17.1 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden beheerst door Nederlands recht.
17.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Haarlem.
Artikel 18: Vindplaats van deze Algemene Voorwaarden
18.1 Deze voorwaarden zijn opvraagbaar en na te lezen op www.ctrlonline.nl

ctrlonline

CtrlOnline is een no-nonsens online marketingbureau. Met ruime kennis en ervaring. Creatief en gedegen. Sympathiek en out-of-the-box. Ons motto: ontmoeilijken. Wij doen niet ingewikkeld. Wij laten je zien hoe het ook anders kan.

   
CtrlOnline | Promoot jouw pagina ook